Isidor-Auguste-Marie-François-Xavier Comte (1798-1857)
Francouzský filosof a sociolog, subjektivní idealista, spoluzakladatel pozitivismu a sociologie, žák Saint-Simona. Soukromě učil matematiku. Formuloval tři etapy vývoje společnosti - teologickou (nadpřirozenou), metafyzickou (reálnou) a pozitivní (poznanou pozorováním a experimenty). Cílem jeho teoretického systému byla reforma lidského myšlení, a tím i společnosti, jejíž stav považoval za neuspokojivý. Usiloval o zvědečtění společenského poznání, které má dosáhnout stejné exaktnosti jako v přírodních vědách. Ve své klasifikaci věd považoval sociologii za jedinou společenskou vědu. Společenský vývoj musí být jednotou pořádku a pokroku. Společenská harmonie bude založena na myšlenkovém konsensu, kterého bude dosaženo díky novému vědeckému náboženství (předmětem jeho kultu je lidstvo).

  • Catéchisme positiviste, 1852
  • Kurs pozitivní filosofie (Cours de philosophie positive), 1830-42 (6 dílů)
  • Rozumová anarchie a sociální zla, 1946
  • Sociologie, 1889
  • Systéme de logique positive, ou Traité de philosophie mathématique, 1856
  • Systéme de politique positive au Traité de sociologie instituant la Religion de l'Humanité (System Of Positive Polity), 1851-4 (4 díly)
    Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
    Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993