Karl Marx (1818-1883)
Světoznámý německý filosof, ekonom a politik. Narodil se v Trevíru jako syn rabína. Vystudoval univerzitu v Jeně (1841). V roce 1849 emigroval do Paříže, aby se nakonec usadil v Londýně. Spolu s blízkým přítelem a spolupracovníkem Friedrichem Engelsem zakladatel marxismu jako vědecké teorie komunistického hnutí, byl aktivně činný v mezinárodním dělnickém hnutí. Tvůrce dialektického a historického materialismu, novodobé politické ekonomie a zakladatel vědeckého socialismu, spoluzakladatel a sekretář první internacionály. Ostře potíral Bakuninův anarchismus a učení německého socialisty Ferdinanda Lassalla (1825-1864). Byl ovlivněn Feuerbachem, zejména jeho teorií odcizení. Později odmítl z materialistických pozic Hegelovo učení o absolutní ideji jako základu světa a materialisticky reinterpretoval Hegelovu dialektickou metodu. Člověka pochopil jako souhrn společenských vztahů, jejichž základem jsou vztahy vznikající při materiální výrobě a dělbě práce. Na základě podrobné analýzy ekonomického mechanismu kapitalistické společnosti volné soutěže dospěl k přesvědčení o historickém poslání proletariátu a nevyhnutelnosti nastolení nové beztřídní společnosti, která vyřeší všechny reálné rozpory a problémy a bude znamenat úplnou emancipaci lidstva. Výrazně ovlivnil dějiny druhé poloviny 19. a 20. století, inspiroval různé proudy levicově orientovaného filosofického a ideologického myšlení. Zemřel v Londýně.

 • Bída filosofie: Odpověď na filosofii bídy pana Proudhona (Das Elend der Philosophie/Misre de la philosophie: Réponse á la philosophie de la misre de M. Proudhon), 1847
 • Ekonomicko-filosofické rukopisy/Národní hospodářství a filosofie (Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844/Nationalökonomie und Philosophie), 1844
 • Inaugurální adresa
 • K židovské otázce, 1843-44
 • Kapitál I (Das Kapital I), 1867
 • Kapitál II (Das Kapital II), 1884
 • Kapitál III (Das Kapital III), 1894
 • Ke kritice Hegelovy filosofie práva (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie), 1843
 • Ke kritice politické ekonomie (Zur Kritik der politischen Ökonomie), 1859
 • Kritika Gothajského programu, 1875
 • Manifest Komunistické strany/Komunistický manifest (Das Manifest der Kommunistischen Partei/Das Kommunistische Manifest), 1847-48
 • Německá ideologie (Die deutsche Ideologie), 1845-46
 • Občanská válka ve Francii (Der Bürgerkrieg in Frankreich), 1871
 • Osmnáctý brumaire Ludvíka Bonaparta (Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte), 1852
 • Prozatímní stanovy mezinárodního dělnického hnutí
 • Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei, 1875
 • Rozdíl mezi Démokritovou a Epikúrovou přírodní filosofií (Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie), 1841
 • Svatá rodina aneb Kritika kritické kritiky: Proti Bruno Bauerovi a spol. (Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik: Gegen Bruno Bauer und Konsorten), 1845
 • Třídní boje ve Francii (Die Klassenkämpfe in Frankreich), 1850
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Durozoi Gérard: Filosofický slovník, Ewa Edition, Praha 1994
  Fürst Maria: Filosofie, Fortuna, Praha 1994
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Filosofický slovník, Olomouc, Olomouc 1998
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987
  Kolektiv autorů: Universallexikon, Bibliographisches Institut, Leipzig 1988
  Krist Jan: Přehled dějin německé klasické filosofie, VŠE, Praha 1998
  Störig Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999