Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900)
Německý idealistický filosof a básník, vyhraněný individualista a iracionalista, tvůrce voluntaristické koncepce vůle a věčného návratu jako základního určení člověka. Narodil se v rodině evangelického pastora. Vystudoval klasickou filologii a teologii v Bonnu a filosofii v Lipsku, již ve 24 letech obdržel profesuru pro klasickou filologii v Basileji. Zpočátku byl ovlivněn Schopenhauerem, německým romantismem a antickými mysliteli. Varujícím pesimismem odmítal možnost poznání (iluze) i mravnosti (dekadence) a ve své "filosofii života" preferoval tajemné síly i temné aforistické a mytické vyjadřování. Zamiloval si hudbu skladatele Richarda Wagnera, aby na ni posléze začal prudce útočit a odmítat ji. Rozlišoval umění na "apollinské" (jasné, harmonické) a na "dionýské" (vášnivé, nespoutané), v křesťanství viděl původce nihilismu. Nietzsche výrazně ovlivnil vývoj filosofie v druhé polovině 19. století a zejména ve století následujícím - inspiroval filosofii života, existencialismus a další filosofické směry, jeho díla mají vysokou estetickou hodnotu. Hitlerovský fašismus ovšem některé části Nietzscheovy ideologie o příchodu nadčlověka tendenčně zneužil. Koncem 70. let se Nietzsche zdravotně zhroutil, v prvních dnech roku 1889 pak byl postižen paralytickým záchvatem a dobu do vysvobozující smrti strávil v duševním oblouznění nejprve v péči své matky a později i své sestry.

 • Antikrist: Pokus o kritiku křesťanství (Der Antichrist: Versuch einer Kritik des Christentums/The Antichrist), 1888
 • Briefe an Peter Gast, 1908
 • Die dionysische Weltanschauung, 1870
 • Duševní aristokratismus
 • Ecce homo aneb Jak se staneme, čím jsme (Ecce homo: Wie man wird, was man ist/Ecce Homo: How One Becomes What One Is), 1888
 • Filosofie v tragickém období Řeků (Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen), 1873
 • Gedichte und Sprüche, 1898
 • Genealogie morálky: Spis polemický (Zur Genealogie der Moral/On Genealogy Of Morals), 1887
 • Homer und die klassische Philologie, 1869
 • Lidské, příliš lidské (Menschliches, Allzumenschliches: Ein Buch für freie Geister/Human, All-Too-Human), 1876
 • Mimo dobro a zlo: Předehra k filosofii budoucnosti (Jenseits von Gut und Böse: Vorspiel einer Philosophie der Zukunft/Beyond Good And Evil), 1886
 • Nečasové úvahy (Unzeitgemäße Betrachtungen: Vier Stücke gegen das optimistische Bildungsideal der Zeit und ihren Historismus/Untimely Meditations), 1873-76 (4 díly)
 • Nietzsche contra Wagner, 1889
 • O životě a umění
 • Philosophy And Truth
 • Případ Wagnerův: Problém muzikanství (Der Fall Wagner/The Case Of Wagner), 1888
 • Ranní červánky: Myšlenky o morálních předsudcích (Morgenröte: Gedanken über moralische Vorurteile/Daybreak), 1881
 • Sokrates und die Tragödie, 1870
 • Soumrak bůžků aneb Jak filosofovat kladivem/Soumrak model (Götzen-Dämmerung, oder Wie man mit dem Hammer philosophiert/Twilight Of The Idols), 1888
 • Tak pravil Zarathuštra (Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen/Thus Spoke Zarathustra), 1883-85 (4 díly)
 • Veselá věda/Radostná věda (Die fröhliche Wissenschaft/La gaya scienza), 1881-82
 • Vůle k moci (Der Wille zur Macht/The Will To Power), 1884-88
 • Zrození tragédie z ducha hudby (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik/The Birth Of Tragedy), 1872
  Kolektiv autorů: Encyklopédia spisovatelov sveta, Obzor, Bratislava 1987
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník spisovatelů německého jazyka a spisovatelů lužickosrbských, Odeon, Praha 1987