Poetismus
Od slova "poezie". Směr v č. poezii 20. let 20. století, kt. se jako jediný z avantgardních um. směrů zrodil v Č. Vznikl v okruhu básníků seskupených v hnutí Devětsil; zakladateli a teoretickými mluvčími p. byli V. Nezval a K. Teige (v manifestech Papoušek na motocyklu čili O řemesle básnickém a Poetismus, otištěných v čas. Host 1924), nejvýzn. básnickými představiteli se stali vedle Nezvala (aut. zákl. básnické knihy p. Pantomima) J. Seifert a K. Biebl, v próze V. Vančura, v div. režii Jindřich Honzl a Jiří Frejka. Um. p. chápal jako "květ koruny života", jako "umění života, umění žít a užívat", chtěl být "metodou, jak nazírat na svět, aby byl básní". Výrazové prostředky neome-zoval pouze na slovo, ale také na obraz, zvuk, div. a film (pokusem o výtv. obdobu p. byl artificialismus malířů J. Štyrského a Toyen). V p. zcela dominoval lyrismus, lyrickoepické útvary, zejm. pásmo. P. rozvíjel hravost, emotivnost, obraznost, fantazii a asociativnost v um. Postuloval řemeslnou dokonalost básnické práce. P. významově ovlivnil vývoj č. meziválečné poezie (J. Hora, F. Halas, V. Holan, V. Závada aj.); posléze v tvorbě svého zakladatele V. Nezvala vyústil do surrealismu a obohatil ho o nové, nejen fr. podněty.

Kolektiv autorů: Všeobecná encyklopedie Universum, Odeon, Praha 2001