Tomáš Štítný ze Štítného (asi 1333-1406)
Český náboženský a filosofický myslitel, jihočeský zeman (náleželo mu půl poddanské vsi Štítné s tvrzí a hospodářským dvorem nedaleko Kamenice nad Lipou). Laický spisovatel svérázné duchovní a naukové literatury, ovlivněné reformními plány kazatelů Konrada Waldhausera a zejména Jana Milíče z Kroměříže. Jako příslušník drobné šlechty v mládí studoval na pražské univerzitě, kde na něho svým vlivem nejvíce zapůsobil pařížský mistr Vojtěch Raňkův z Ježova (zemřel 1388), který mu zůstal rozhodující autoritou v teologických otázkách. Ani po návratu na statek se nepřestal vzdělávat a zároveň navštěvoval hlavní město, kde se stýkal se vzdělanci. Před rokem 1376 ovdověl a všechny své literární snahy obrátil ve prospěch výchovy a poučení svých dětí. Když dospěly, pronajal natrvalo statek a v roce 1381 přesídlil do Prahy, aby se mohl plně věnovat své literární tvorbě. Štítný psal přístupnou formou a v češtině (což mu bylo vytýkáno) o tématech křesťanského učení včetně otázek filosofických. Byl bystrým analytikem společenských poměrů doby a mistrem českého jazyka - stal se zakladatelem české teologické a filosofické terminologie tam, kde dosud vládla latina. Poučoval o Bohu a o stvoření světa, své traktáty ("knížky") pořádal do souborů. Ke vzdělání a výchově širších lidových vrstev měly sloužit i četné překlady (nebo spíše "adaptace předloh"), např. 'Knížka o hře šachové' (symbolický výklad šachů od francouzského dominikána Jacoba de Cessolis), 'Barlaam a Josafat' (duchovní román neznámého řeckého autora ze 6. století), 'Zjevení sv. Brigity' a jiné. Ve všech svých pracích se Štítný vždy zásadně shodoval s oficiálním učením církve a šlo mu o mravní přerod člověka.

 • Exempla
 • Gesta Romanorum
 • Knihy naučení křesťanského
 • Knížky šestery o obecných věcech křesťanských, 1374
         - Kak se očištijem toho, že hřešíme
         - Kak se zdejší stavové lidští připodobnávají k andělským kuorám
         - O hospodáři, o hospodyni a o čeledi
         - O trojiech staviech, panenském, vdovském a manželském
         - O vieře, o naději a o milosti
         - Ostnec svědomie
 • O devieti staviech lidských podobných k devieti kóróm anjelským, 1376
 • Olomoucké povídky
 • Řeči besední, 1390
 • Řeči sváteční a nedělní
 • Sedlák pěšec
  Balajka Bohuš: Přehledné dějiny literatury I., SPN, Praha 1992
  Kolektiv autorů: Encyklopedický slovník, Odeon, Praha 1993
  Kolektiv autorů: Slovník českých spisovatelů, Libri, Praha 2000